Nyheter

  • Regjeringen har fremmet en lovproposisjon om gjennomføring av EU-direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i Norge. Lovforslaget sikrer at reglene kommer på plass innen fristen. Store norske foretak skal nå avgi revisorattestert bærekraftsrapportering etter felles europeiske standarder.
  • Finansdepartementet foreslår å øke grensene for små foretak i regnskapsloven fra 35 millioner kroner til 84 millioner kroner i balansesum og fra 70 millioner kroner til 168 millioner kroner i salgsinntekter.
  • Regjeringen legger frem et lovforslag som styrker forbrukeres rett til å betale med kontanter.
  • Gjort riktig er likestilling og mangfold bra for bunnlinja, men lønnsomhet kommer ikke automatisk i mangfoldige virksomheter. Det handler om å gjøre det på ekte og utnytte mulighetene som følger med.
  • Revisorforeningen ber Finansdepartementet om å endre overgangsregelen for fusjonsfordringer oppstått i 2023.
  • Ordene «krevende tider, geopolitisk usikkerhet, økte renter, svak norsk krone, økt antall konkurser, økt antall utleggsforretninger, dyrtid med mer» møter oss daglig i media. Usikre tider stiller økte krav til revisorene som allmennhetens tillitsperson.
  • Kenya og Namibia er lagt til i FATF-listen fra 23. februar. Caymanøyene og Jordan er fjernet fra EU-listen fra 7. februar 2024.
  • Skattekontoret tok i en bindende forhåndsuttalelse stilling til fradragsrett for deler av en jubileumsmiddag og om en jubileumstur til utlandet kunne regnes som et skattefritt velferdstiltak.
  • Skattemessig verdi på fisjons- og fusjonsfordringer oppstått i 2023 skal settes lik den regnskapsmessige verdien av fordringen.
  • Skattedirektoratet mener at det er krav til verdsettelse ved «drop-down»-fisjon, selv om det utfisjonerte selskapet umiddelbar fusjoneres inn i et heleid datterselskap av det opprinnelig overdragende selskapet.