Frem Revisjon AS er et revisjonsselskap med etablerte kontorer i Oslo og Bergen. 

Vi deler kontorer med to andre revisjonsselskaper, og samlet er vi en gruppe på ca. 25 personer. Sammen utgjør vi et sterkt faglig revisjons- og rådgivningsmiljø. 

Våre tjenester tilfører tillit til våre klienters regnskap og rapportering, og vi ønsker på den måten å være med på å hjelpe våre klienter opp og frem i næringslivet.

Revisjon

Lovbestemt revisjon

Revisjon av prosjektregnskap

Attestasjon på omsetningsoppgaver

Revisjon av internkontroll

Transaksjoner med nærstående (§3-8)

Rådgivningstjenester/bistand

Nyetablering av virksomhet

Regnskapsrådgivning

Utarbeidelse av protokoller/avtaler

Kapitalendringer

Arv og generasjonsskifte

Fusjon

Fisjon

Omorganisering av virksomhet

Verdivurdering

Rådgivning i forbindelse med skatter og avgifter

Regnskapstjenester

Bistand med utarbeidelse av ligningsdokumenter/selvangivelse

Bistand med utarbeidelse av årsregnskapet

Bistand med aksjonærregisteroppgave

Frem Revisjon AS ble etablert i 1986, og har over mange år bygget opp en stor kundeportefølje.

Vår kundekrets er hovedsakelig konsentrert på Øst- og Vestlandet, men vi har også kunder i de øvrige landsdelene. Den geografiske spredningen gir oss god kunnskap og erfaring om de ulike utfordringene som er i et mangfoldig norsk næringsliv.

Vår kundeportefølje består hovedsakelig av små og mellomstore bedrifter. Vi legger vekt på at vi ikke bare skal oppfattes som kontrollører, men også som samtalepartnere og støttespillere for våre kunder. Vi prioriterer et godt samarbeid med virksomhetens regnskapsansvarlige eller det regnskapskontor som er engasjert. En god og åpen kommunikasjon mellom virksomheten, regnskapsansvarlig og oss – er noe vi alltid tilstreber. Vi anser det som viktig å få til en best mulig arbeidsdeling, slik at man unngår dobbeltarbeid som vil medføre økte kostnader for virksomheten.

I tillegg til lovpålagt revisjon bistår vi mange av våre revisjonskunder og andre kunder med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Videre bistår vi i forbindelse med skatte- og avgiftsspørsmål og annen økonomisk veiledning i den utstrekning det er ønskelig. Omfanget av konsulentbistand varierer for de enkelte oppdrag.

For å tilfredsstille gjeldende regler for etterutdanning av revisorer, så deltar vi jevnlig på kurs og seminarer – både internt og eksternt. Dette bidrar til å sikre at vi til enhver tid er faglig oppdatert og kan yte best mulig service og rådgivning for våre kunder. 

Vi er fremoverlente ved at vi alltid søker nye og effektive revisjonsmetoder, og er opptatt av å ta i bruk fremtidens innovative revisjonsverktøy så fort de er tilgjengelige.

Ønsker du tillitsvekkende tjenester som kan hjelpe deg frem i næringslivet? Ta kontakt!